Architekt | Projektant

niskieEP – projekt

niskieEP-projekt to usługa mająca na celu wyeliminowanie słabych punktów budynku na etapie projektowania, tak by uzyskać pozytywne wyniki Charakterystyki Energetycznej, która jest wymogiem do wydania pozwolenia na budowę. W usłudze tej proponujemy wsparcie już na etapie projektowym.

Korzyścią dla Architekta przy korzystaniu z usługi niskieEP-projekt jest wyeliminowanie czasochłonnych poprawek projektu, które często uwidaczniają się dopiero na etapie wykonywania ChE. Dobór odpowiednich materiałów budowlanych, optymalizacja instalacji technicznych budynku, jeszcze na wstępnym etapie projektowym pozwala na skrócenie procesu projektowego. Przy wyborze tej usługi unikamy też często obserwowanego efektu “naciągania” ChE do projektu, co znacząco wpływa na pozytywny wizerunek Biura Projektowego. Wykonana w usłudze niskieEP-projekt Charakterystyka Energetyczna projektu spełnia aktualnie obowiązujące wymagania WT w sposób realny, dając komfort pracy zarówno Projektantowi jak i Wykonawcy, a w ostatecznym rozrachunku przenosi się na zadowolenie Inwestora.

Konsultant niskieEP-projekt uczestniczy w procesie projektowym już od wczesnych faz koncepcji i wyboru technologii. Zbudowany na podstawie założeń model nie jest ostateczny i daje wskazówki do projektowania dalszych etapów. Usługa jest wygodna dla Klienta, większość konsultacji oraz przesyłanie danych odbywa się on-line, co znacząco przyśpiesza proces oraz obniża jego koszty.

Ceny usługi niskieEP-projekt zależne są od skomplikowania projektu oraz wybranego pakietu usług.

PAKIETY:

  • BASIC to 2 konsultacje: pierwsza na etapie fazy koncepcji projektu i druga przed wykonaniem ChE oraz wykonanie ChE.
    • 2x60minut + Charakterystyka Energetyczna z Analizą Ekologiczną
  • PRO z większą ilością dłuższych konsultacji
    • 3 konsultacje + Charakterystyka Energetyczna z Analizą Ekologiczną
  • VIP ze stałą obsługą procesu projektowego dla danej inwestycji
    • nieograniczona liczba konsultacji + Charakterystyka Energetyczna z Analizą Ekologiczną

niskieEP – ChE

niskieEP – ChE to usługa wykonania Charakterystyki Energetycznej wraz z Analizą Dostępności Źródeł Ciepła dla projektowanego budynku.

Charakterystyka Energetyczna budynku jest częścią projektu budowlanego – a konkretnie jego części opisowej wymaganej prawnie[1]. Według  ustawy ChE powinna być opracowana zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, określającą w zależności od potrzeb:
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,
c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku,
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno -budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
Dla budynków o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2 , określonej zgodnie z Polską Normą, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 projekt powinien również zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz.U. 2012 poz. 462